• sk
    • English

Mapa stránky

Katalógové číslo - Názov01 04 08 - Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

15 01 03 - Obaly z dreva

17 01 01 - Betón

17 01 02 - Tehly

17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 - Drevo

17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené 17 05 03

17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 - Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 09 04 - Zmieš. odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 12 07 - Drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09 - Minerálne látky (piesok, kamenivo)

20 01 38 - Drevo iné ako uvedené v 20 01 37